Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Η Τεχνική Εκπαιδευτική υλοποίησε 14 προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για  272 καταρτιζόμενους  από το Μητρώο Α Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). Όλα τα προγράμματα υλοποιήθηκαν  με πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ διδακτικό υλικό και με  τη μικτή μέθοδο διδασκαλίας. Είχαν  διάρκεια 300 ώρες από τις οποίες  231 ώρες αφορούσαν κατ’ ιδίαν μελέτη (εκπαίδευση από απόσταση) και 69 ώρες πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία σεμιναριακού τύπου.

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email