Επιμόρφωση Στελεχών & Εργαζομένων του Δημοσίου Τομέα

Α. Επιμόρφωση στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης για τις απαιτήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Η Τεχνική Εκπαιδευτική συμμετείχε στην Ένωση Εταιρειών που υλοποίησε αυτό το έργο για λογαριασμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΑΑ). Το έργο αφορούσε τον σχεδιασμό, την οργανωτική προετοιμασία, την υλοποίηση και αξιολόγηση 125 προγραμμάτων επιμόρφωσης στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης στις Περιφέρειες της Κεντρ. Μακεδονίας, Ανατολ. Μακεδονίας-Θράκης και Βορ. Αιγαίου.

Β. Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης των στελεχών Γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την αγορά Εργασίας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η Τεχνική Εκπαιδευτική συμμετείχε στην Ένωση Εταιρειών που υλοποίησε αυτό το έργο για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας. Το έργο αφορούσε τον σχεδιασμό του περιεχομένου του προγράμματος επιμόρφωσης των ως άνω στελεχών την ανάπτυξη και αναπαραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού (10 τεύχη και την πραγματοποίηση 16 προγραμμάτων σε όλη την επικράτεια στα οποία ολοκλήρωσαν την επιμόρφωση τους 207 άτομα.

Γ. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την βέλτιστη αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εκπαιδευτικών λογισμικών.

Η Τεχνική Εκπαιδευτική συμμετείχε στην Ένωση Εταιρειών που υλοποίησε αυτό το έργο για λογαριασμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Παιδείας. Το έργο αφορούσε στην οργάνωση και υλοποίηση της επιμόρφωσης 600 εκπαιδευτικών της Α΄βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης, σε 5 πόλεις της χώρας, στη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών.

Δ. Επιμόρφωση εκπαιδευτών των Σχολών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ).

Η Τεχνική Εκπαιδευτική συμμετείχε στην Ένωση Εταιρειών που υλοποίησε αυτό το έργο για λογαριασμό του ΟΤΕΚ. Το έργο αφορούσε την εκπαίδευση εκπαιδευτών σε εργαλεία και μεθόδους διδακτικής καθώς και σε θέματα οργάνωσης τουριστικών επιχειρήσεων.

Ε. Κατάρτιση Αιρετών Εκπροσώπων Α΄βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η Τεχνική Εκπαιδευτική συμμετείχε ως επικεφαλής της Ένωσης εταιρειών που υλοποίησε το έργο για λογαριασμό της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ). Το έργο αφορούσε στην υλοποίηση ενημερωτικών και επιμορφωτικών δράσεων για το σύνολο των 5608 αιρετών της Α΄βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην χωρική ενότητα που καλύπτει τις Περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα περιελάμβανε : την διοργάνωση 17 ημερίδων (στην έδρα καθενός από τους 17 Νομούς της χωρικής ενότητας) για το σύνολο των αιρετών του Νομού. Την επιμόρφωση όλων των αιρετών σε ειδικές προς τούτο, συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Την κατάρτιση αιρετών στην χρήση ΤΠΕ με την παρακολούθηση 20 ωρών προγραμμάτων.

ΣΤ. Κατάρτιση και πιστοποίηση σε βασικές δεξιότητες στην χρήση ΤΠΕ εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην περιοχή : Ανατολικός Τομέας Νομαρχίας Αθηνών.

Η Τεχνική Εκπαιδευτική υλοποιεί το έργο αυτό για λογαριασμό του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ). Το έργο αφορά στην κατάρτιση διάρκειας 60 ωρών και πιστοποίηση 1560 εργαζομένων στους 20 Δήμους και Κοινότητες που περιλαμβάνει ο Ανατολικός Τομέας Νομαρχίας Αθηνών.

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημοσίας Διοίκησης

  1.  Επιμόρφωση στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης για τις απαιτήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η Τεχνική Εκπαιδευτική συμμετείχε στην Ένωση Εταιρειών που υλοποίησε αυτό το έργο για λογαριασμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης  (ΕΚΔΑΑ). Το έργο αφορούσε τον σχεδιασμό, την οργανωτική προετοιμασία, την υλοποίηση και αξιολόγηση 125 προγραμμάτων επιμόρφωσης στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης στις Περιφέρειες της Κεντρ. Μακεδονίας, Ανατολ. Μακεδονίας-Θράκης και Βορ. Αιγαίου.
  2. Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης των στελεχών Γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την αγορά Εργασίας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η Τεχνική Εκπαιδευτική συμμετείχε στην Ένωση Εταιρειών που υλοποίησε αυτό το έργο για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας. Το έργο αφορούσε τον σχεδιασμό του περιεχομένου του προγράμματος επιμόρφωσης των ως άνω στελεχών την ανάπτυξη και αναπαραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού (10 τεύχη και την πραγματοποίηση 16 προγραμμάτων σε όλη την επικράτεια στα οποία ολοκλήρωσαν την επιμόρφωση τους 207 άτομα.
  3. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την βέλτιστη αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εκπαιδευτικών λογισμικών. Η Τεχνική Εκπαιδευτική συμμετείχε στην Ένωση Εταιρειών που υλοποίησε αυτό το έργο για λογαριασμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Παιδείας. Το έργο αφορούσε στην οργάνωση και υλοποίηση της επιμόρφωσης 600 εκπαιδευτικών της Α΄βάθμιας  και Β’βάθμιας εκπαίδευσης, σε 5 πόλεις της χώρας, στη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών.
  4. Επιμόρφωση εκπαιδευτών των Σχολών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης(ΟΤΕΚ). Η Τεχνική Εκπαιδευτική συμμετείχε στην Ένωση Εταιρειών που υλοποίησε αυτό το έργο για λογαριασμό του ΟΤΕΚ . Το έργο αφορούσε την εκπαίδευση εκπαιδευτών σε εργαλεία και μεθόδους διδακτικής καθώς και σε θέματα οργάνωσης τουριστικών επιχειρήσεων.
  5. Κατάρτιση Αιρετών Εκπροσώπων Α΄βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  Η Τεχνική Εκπαιδευτική συμμετείχε ως επικεφαλής της Ένωσης εταιρειών που υλοποίησε το έργο για λογαριασμό της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ). Το έργο αφορούσε στην υλοποίηση ενημερωτικών και επιμορφωτικών δράσεων για το σύνολο των 5608 αιρετών της Α΄βάθμιας   Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην χωρική ενότητα που καλύπτει τις Περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα περιελάμβανε : την διοργάνωση 17 ημερίδων (στην έδρα καθενός από τους 17 Νομούς της χωρικής ενότητας) για το σύνολο των αιρετών του Νομού. Την επιμόρφωση όλων των αιρετών σε ειδικές προς τούτο, συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Την κατάρτιση αιρετών στην χρήση ΤΠΕ με την παρακολούθηση 20 ωρών προγραμμάτων.
  6. Κατάρτιση και πιστοποίηση σε βασικές δεξιότητες στην χρήση ΤΠΕ εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση  στην περιοχή : Ανατολικός Τομέας Νομαρχίας Αθηνών. Η Τεχνική Εκπαιδευτική υλοποιεί το έργο αυτό για λογαριασμό του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ). Το έργο αφορά στην κατάρτιση διάρκειας 60 ωρών και πιστοποίηση 1560 εργαζομένων στους 20 Δήμους και Κοινότητες που περιλαμβάνει ο Ανατολικός Τομέας Νομαρχίας Αθηνών.

 

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email