Επιμόρφωση Τεχνικών Ασφαλείας

Σκοπός του προγράμματος:
Η επιμόρφωση στις βασικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε :
Εργοδότες επιχειρήσεων Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας (έως 49 άτομα προσωπικό) για την Άσκηση Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ4, ν.3850/2010.

Εκπαιδευτές:
Πιστοποιημένοι από τη Διεύθυνση Συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας.

Δομή – περιεχόμενο του προγράμματος

Το περιεχόμενο, η διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι φορείς που τα υλοποιούν και τα προσόντα των εκπαιδευτών καθορίζονται με αποφάσεις του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Τα προγράμματα είναι διάρκειας 10 ωρών και έχουν το παρακάτω περιεχόμενο:

 • Οι κίνδυνοι στην εργασία.
 • Η έννοια του εργατικού ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθένειας.
 • Η αρχή της ευθύνης του εργοδότη, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
 • Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών.
 • Νομοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
 • Προστασία των νέων, εγκύων, λεχωνών και γαλουχουσών εργαζομένων.
 • Υποχρεώσεις και καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας.
 • Η συμμετοχή των εργαζομένων.
 • Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων.
 • Σχεδιασμός ενεργειών και εκπαίδευση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 • Διαμόρφωση θέσης εργασίας – εργονομικές διευθετήσεις.
 • Ανύψωση, μεταφορά, διακίνηση και στοίβαξη φορτίων.
 • Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου.
 • Νομική υποχρέωση.
 • Πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξη της.
 • Χαρακτηριστικά παραδείγματα εκτίμησης κινδύνου για γραφεία και ιατρεία.

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email