Εταιρικές Κατευθυντήριες Γραμμές

Εισαγωγή

Η  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.  με τη μορφή της παρούσας εταιρικής κατευθυντήριας γραμμής, ορίζει τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς και το γενικό πλαίσιο για τη συμπεριφορά που αναμένεται από όλους τους υπαλλήλους, σε σχέση με την εταιρεία, τους συναδέλφους στην εργασία και τους τρίτους. Θα γίνει προσπάθεια να περιγράψει , κατά το δυνατόν ορθότερα ,τις αξίες, τις αρχές  και τη συμπεριφορά των εργαζομένων.

Στόχος της διοίκησης της εταιρείας, είναι να ενισχυθούν οι ηθικές αρχές και να διαμορφωθεί ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει την ακεραιότητα, τον σεβασμό και τη δίκαιη συμπεριφορά, επειδή πιστεύει ότι μία επιχειρηματική πολιτική, κοινωνικά υπεύθυνη και σύμφωνη με το δίκαιο και τις αρχές, είναι απαραίτητη για μια ανεξάρτητη εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες  κατάρτισης  και πιστοποίησης.

Αυτή η εταιρική κατευθυντήρια γραμμή ισχύει για όλους τους υπαλλήλους, εξίσου σε άνδρες και γυναίκες, ανεξάρτητα από την ακαδημαϊκή τους κατάρτιση και θέση, καθώς και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου.

Νομική συμμόρφωση

Βασική προϋπόθεση της λειτουργίας της ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.,  είναι να διεξάγει τις δραστηριότητές της σε συμμόρφωση με όλα τα σχετικά διατάγματα, τους νόμους , τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και σύμφωνα με  υψηλές ηθικές αρχές και αξίες. Η φήμη, που από την ίδρυση της το 1995 , έχει αποκτήσει η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.   δεσμεύει όλους να ενεργούν με εντιμότητα και ευθύτητα και να φροντίζουν για την παραγωγή και διάθεση υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η συμμόρφωση με την υποχρέωση αυτή θα βοηθήσει στην εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας του ομίλου.

Η κύρια δραστηριότητα της ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.  είναι η παροχή υψηλού επίπεδου κατάρτισης ,αυτοχρηματοδοτούμενης ή επιδοτούμενης και εν γένει εκπαίδευσης. Η συνεπής τήρηση και η συνεχής βελτίωση της διαχείρισης της ποιότητας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος όλων των υπηρεσιών.

Η υγεία και η ασφάλεια όλων των εργαζομένων, των καταρτιζόμενων και της κοινωνίας με την έννοια της προώθησης προγραμμάτων που εξυπηρετούν και ενδιαφέρουν τους πολίτες, μέσα από τα συλλογικά όργανα, καθώς  και η προστασία του περιβάλλοντος έχουν πολύ υψηλή προτεραιότητα στις επιδιώξεις της ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε..

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.  χρησιμοποιεί τα υψηλότερα δυνατά , για το επίπεδο δεδομένων που διαχειρίζεται ,πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, για την εγγραφή των στοιχείων και σχετικών δεδομένων που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του. Όλες οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες εκθέσεις, τα επιχειρηματικά έγγραφα και οι λογαριασμοί, πρέπει να παρουσιάζουν όλες τις συναλλαγές και περιπτώσεις κατά τρόπο ακριβή, ειλικρινή και διαφανή, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, και πρέπει να είναι σύμφωνες με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις αρχές της ορθής λογιστικής και τήρησης  βιβλίων, καθώς και με τις εσωτερικές λογιστικές διαδικασίες της εταιρείας.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.  κάνει ότι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει ότι όλες οι εκθέσεις και τα έγγραφα που πρέπει να διατηρηθούν ή να υποβληθούν σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους είναι πλήρη, ακριβή, ενημερωμένα και με κατανοητές λεπτομέρειες και τεκμηριωμένες αναφορές.

Οι εργαζόμενοι έχουν κοινή ευθύνη ως προς το σωστό και προσεκτικό χειρισμό της περιουσίας της ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.. Κάθε εργαζόμενος έχει επίσης, την υποχρέωση να προστατεύει την ιδιοκτησία της ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε έναντι απώλειας, ζημιών, κακής χρήσης, κλοπής, υπεξαίρεσης ή καταστροφής.

Εμπιστευτικότητα και προστασία δεδομένων

Η συλλογή, η αξιολόγηση και η ερμηνεία των πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά στην εμπιστευτικότητα τους , την ποιότητά τους και την παράμετρο της προστασίας του περιβάλλοντος, είναι ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα της ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε..

Παρότι πολύ μικρό τμήμα των πληροφοριών που δέχεται η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε..  βρίσκεται υπό καθεστώς νομικής ή εμπιστευτικής προστασίας, η εμπιστευτικότητα ή η υποχρέωση μη γνωστοποίησης πρέπει να διατηρείται, εκτός εάν η δημοσίευση πληροφοριών είναι αναγκαία εκ του νόμου. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί ιδίως  για την πνευματική ιδιοκτησία των συνεργατών της ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.. Τα επιχειρηματικά σχέδια, τα σχέδια μάρκετινγκ και τα σχέδια δραστηριότητας, οι βάσεις δεδομένων, επιχειρηματικών εγγράφων, δεδομένων αποδοχών και όλα τα οικονομικά στοιχεία που δεν υποχρεούνται σε δημοσίευση, υπόκεινται σε αυστηρότατη εμπιστευτικότητα.

Η συμμόρφωση με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 679/2016 GDPR αποτελεί υποχρέωση της ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ,δεδομένου ότι ως υπεύθυνος επεξεργασίας ή ως εκτελών επεξεργάζεται ικανό αριθμό δεδομένων –  που δεν είναι ευαίσθητα – καταρτιζομένων.

Προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους καταρτιζομένους, τους υπαλλήλους, καθώς και στοιχεία σχετικά με τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια. Η πλήρης συμμόρφωση με όλους τους νόμους περί προστασίας των δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική και πρέπει να εκπληρωθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια.

Εργασιακές συνθήκες

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προσπαθεί να δημιουργήσει ένα θετικό περιβάλλον εργασίας, όπου η ποικιλία και η αξία της διεθνούς κουλτούρας και ο αμοιβαίος σεβασμός χαίρουν μεγάλης εκτίμησης. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στοχεύει στο να παρέχει σε όλους ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες και δεν θα ανεχτεί οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση που αντιβαίνει το νόμο ή οποιαδήποτε παρενόχληση, ανεξάρτητα από το είδος της. Οι απειλές ή η βία, καθώς και ο εκφοβισμός απαγορεύονται. Η κατανάλωση αλκοόλ και παράνομων ναρκωτικών στο χώρο εργασίας δεν είναι αποδεκτή. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι ένας κοινωνικά υπεύθυνος εργοδότης και θεωρεί τα ταλέντα και τις δεξιότητες των υπαλλήλων της και των συνεργατών της, ως ένα μεγάλο προτέρημα και απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο και εξέλιξή του. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. απαιτεί υψηλό επίπεδο δέσμευσης από τους υπαλλήλους και συνεργάτες της. Οι αρχές διοίκησης της ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. συμβάλουν στην κατεύθυνση, ώστε, κάθε εργαζόμενος να έχει την ευκαιρία να αναπτυχθεί και να επεκταθεί προσωπικά και επαγγελματικά. Οι απόψεις, η κριτική και οι ιδέες των προσώπων είναι σημαντικές και απαραίτητες για να διατηρηθεί μια διεργασία συνεχούς βελτίωσης.

Επιχειρηματικές πρακτικές

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προσπαθεί να ασκεί τις δραστηριότητές του ενεργά με αρμόδιο και ηθικό τρόπο και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με τον ανταγωνισμό, και να απόσχει από την απόκτηση τυχόν αθέμιτου πλεονεκτήματος έναντι των προμηθευτών, των πελατών ή των ανταγωνιστών του.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι εναντίον όλων των μορφών διαφθοράς και δωροδοκίας και δεν θα ανεχθεί οποιεσδήποτε τέτοιου τύπου συναλλαγές οι οποίες διεξάγονται με αθέμιτο τρόπο. Οι εργαζόμενοι της ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.  , δεν επιτρέπεται να προσφέρουν κανενός είδους παροχές προς τους επιχειρηματικούς εταίρους, να λαμβάνουν ή να δέχονται από αυτούς τα τυχόν οφέλη που μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες στην ικανότητά τους για αντικειμενικές και δίκαιες αποφάσεις ή να δώσουν την εντύπωση ότι θα μπορούσαν να ενεργήσουν με ανέντιμο τρόπο

Σύγκρουση συμφερόντων

Όταν ο εργαζόμενος ασκεί ιδιωτικά συμφέροντα που αντιτίθενται στα συμφέροντα της ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων . Τα συμφέροντα της ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.   δεν θα πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο σε περίπτωση σύγκρουσης και όλοι οι υπάλληλοι έχουν καθήκον να προάγουν τα νόμιμα συμφέροντα της. Τέτοιες ενδεικτικές καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων είναι οι εργαζόμενοι  π.χ.

  • να λαμβάνουν ανάρμοστα προσωπικά πλεονεκτήματα ή να πλουτίζουν προσωπικά, λόγω της πρόσβασής τους σε εμπιστευτικές πληροφορίες.
  • να αντλούν πλεονέκτημα ή όφελος ή να χρησιμοποιούν την περιουσία της εταιρείας ή τις πληροφορίες ή τη θέση τους για προσωπικό πλουτισμό,
  • να ανταγωνίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εταιρεία.
  • να εργάζονται για λογαριασμό άλλων εταιρειών ή άλλων οργανισμών, ιδίως των ανταγωνιστών, εφόσον τούτο δεν έχει εγκριθεί ρητά.

Καταγγελίες

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος επιθυμεί να εκφράσει καταγγελίες ή στοιχεία για σύγκρουση συμφερόντων ή παράπονα σχετικά με σημεία που αναφέρονται σε αυτήν την εταιρική κατευθυντήρια γραμμή , συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής παράβασης της, θα πρέπει να παρουσιάσει τη θέση του για διευκρίνιση, χωρίς καθυστέρηση, στον προϊστάμενό του. Αν ο εργαζόμενος δεν είναι ικανοποιημένος από τις εξηγήσεις ή δεν κρίνει σκόπιμο να εκφράσει την ανησυχία ή το παράπονο του προς τον προϊστάμενο του, θα πρέπει να απευθυνθεί κατευθείαν στη Διοίκηση  της ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.  Σε περίπτωση παρενόχλησης, η Διοίκηση είναι διαθέσιμη ως πρόσωπο επαφής και ως άτομο εμπιστοσύνης.

Ευθύνη

Όλοι οι εργαζόμενοι, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες που επισημαίνονται στην παρούσα εταιρική κατευθυντήρια γραμμή. Οι παραβιάσεις της παρούσας εταιρικής κατευθυντήριας γραμμής θα επιφέρουν συνέπειες. Σε σοβαρές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να σημαίνει, επίσης, την απόλυση και την καταγγελία της σχέσης εργασίας. Τροποποιήσεις ή επεκτάσεις σε αυτή την εταιρική κατευθυντήρια γραμμή μπορεί να γίνει μόνο με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε..

Ιστορικό

Η παρούσα εταιρική κατευθυντήρια γραμμή δημιουργήθηκε με αφορμή την συμμόρφωση με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 679/2016 GDPR ,στα πλαίσια απόδειξης της λογοδοσίας  και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.   την 17/10/2017.

Για αυτό το λόγο, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας ως συνημμένο της πολίτικης Συμμόρφωσης – Πολιτικής ασφάλειας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.