Περιγραφή Έργου

ΤΟΠΣΑ
«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», για τις «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» και την «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», (Δράση 7, Κατηγορίας Παρέμβασης 1, Άξονα Προτεραιότητας 3).

ΤΟΠΕΚΟ
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», για την «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» και την «Πλήρη ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», (Δράση 3, Κατηγορίας Παρέμβασης 1, Άξονα Προτεραιότητας 4).

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΑΕ, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 2007-2013», έχει συμμετάσχει σε αναπτυξιακές συμπράξεις με φορείς (όπως Ο.Τ.Α., κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, εταιρίες συμβούλων, κοινωφελείς οργανισμούς, σωματεία, εμπορικούς συλλόγους, οργανισμούς ψυχολογικής στήριξης ατόμων, ερευνητικά κέντρα, κ.α.), με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, είτε ως μέλος είτε ως leader, για ολοκληρωμένες πράξεις για την απασχόληση ανέργων, που αφορούν στα ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ.

Κάτω από την αιγίδα των ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ, είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για άνεργους και ειδικά για άνεργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων.

Τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση και για την Κοινωνική Ένταξη για ευάλωτες ομάδες έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.

Έμφαση δόθηκε τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Μέσα από τα σχέδια δράσης που υλοποιήθηκαν εξασφαλίστηκε ότι:

  1. οι ωφελούμενοι που σύστησαν τη δική τους επιχείρηση (σύνταξη business plan και βεβαίωση έναρξης επιχείρησης από την εφορία.), προετοιμάστηκαν κατάλληλα, ώστε οι επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν, να καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και να βασίζονται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο σχέδιο δράσης ή/και
  2. οι ωφελούμενοι που προωθήθηκαν για επιδότηση/επιχορήγηση από άλλα προγράμματα (σύνταξη business plan και αίτηση υπαγωγής για χρηματοδότηση από το αντίστοιχο πρόγραμμα), προετοιμάστηκαν κατάλληλα για την ένταξή τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα ή/και
  3. οι ωφελούμενοι που προσελήφθηκαν από επιχειρήσεις (αναγγελία πρόσληψης, σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας) έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email