Πολιτική Ποιότητας

Το Κ.Δ.Β.Μ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» παρέχει υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευση ενηλίκων με τις μορφές της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, της επιμόρφωσης, της δια βίου μάθησης καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής απασχόλησης – ανάπτυξης καριέρας. Αναπτύσσει επίσης συναφείς με αυτά δραστηριότητες. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν ενήλικες εργαζόμενους, ανέργους, αυτοαπασχολούμενους καθώς και ειδικές ομάδες του οικονομικά ενεργού πληθυσμού με στόχο:

  • την καταπολέμηση της ανεργίας μέσω της εξειδίκευσης ανέργων σε κλάδους δυναμικής ζήτησης καθώς και την υποστήριξη κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων. Την υποστήριξη και την συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των δεξιοτήτων και της παραγωγικότητας εργαζομένων
  • την ανάπτυξη προγραμμάτων αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη βάση των ισχυόντων επαγγελματικών περιγραμμάτων και οδηγών σπουδών
  • την ενίσχυση των προσόντων των καταρτιζομένων με σκοπό την εξασφάλιση πιστοποίησης
  • την κατάρτιση σε οριζόντιες δεξιότητες μεταφέρσιμες σε διαφορετικούς κλάδους
  • την ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών δια βίου μάθησης στις επιχειρήσεις
  • την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης
  • την ανάπτυξη νέων θεματικών αντικειμένων
  • την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων
  • την ανάπτυξη δράσεων που υποβοηθούν στην ένταξη στην αγορά εργασίας

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ οργανώνει τα προγράμματα κατάρτισης, προκατάρτισης, συμβουλευτικής και συναφείς δραστηριότητες τηρώντας τις προδιαγραφές που θέτουν οι αναθέτουσες υπηρεσίες, οι συλλογικοί και ατομικοί πελάτες, οι φορείς πιστοποίησης και με γνώμονα την μεγιστοποίηση του οφέλους για τους καταρτιζόμενους/ες.
Η διοίκηση της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών της.
Το ανθρώπινο δυναμικό της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ επιμορφώνεται με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας, την αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης και την διαρκή αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ διαρκώς διευρύνει τον κύκλο των συνεργατών της επιδιώκοντας την επέκταση, την επικαιροποίηση των θεματικών αντικειμένων κατάρτισης και την πληρέστερη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ενσωματώνει στη λειτουργία της το σεβασμό στο περιβάλλον και επιδιώκει την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη δραστηριότητά της.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ενσωματώνει στη λειτουργία της την αρχή της μη διάκρισης με βάση το φύλο, την καταγωγή, τον πολιτισμό και οποιαδήποτε άλλη ιδιαιτερότητα.