Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική συμμόρφωσης με τον κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679,  GDPR για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών – Πολιτική ασφάλειας προσωπικών δεδομένων.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.”

Σας καλωσορίζουμε στην Πολιτική Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (Ε.Ε.)2016/679- GDPR και στην Πολιτική Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων της “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.”. Η εταιρεία μας σέβεται απολύτως τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό και οργανωτικό μέσο ασφάλειας, τόσο σε φυσικό μέσο (έντυπα) όσο και σε ηλεκτρονικό και συμμορφώνεται με τον κανονισμό και την ισχύουσα νομοθεσία. Θα προσπαθήσουμε, με όσο πιο απλή και κατανοητή μορφή, να σας δώσουμε  τις πληροφορίες που χρειάζεστε, σχετικά με τις επεξεργασίες που κάνουμε, με σκοπό να αντιληφτείτε έννοιες του κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα GDPR, ώστε να αισθάνεστε ασφαλείς στη μεταβίβαση τους σε εμάς. Με τον όρο «επεξεργασία», σύμφωνα με τον κανονισμό νοείται κάθε πράξη, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Διευκρινίζουμε ότι όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, δεν το κάνουμε ως αυτοσκοπό, αλλά αποτελεί υποχρεωτικό τμήμα μιας εργασίας, ενέργειας, σύμβασης συμφωνημένης και τεκμηριωμένης ανάμεσα σε εμάς και εσάς.

Η εταιρεία μας είναι η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Κ.Ε.Κ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 (και στα πλαίσια του κανονισμού αναφερόμαστε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες – εάν η επεξεργασία έχει ανατεθεί σε εμάς από άλλο υπεύθυνο-). Βασική μας δραστηριότητα είναι η υλοποίηση  προγραμμάτων κατάρτισης σε ενηλίκους, αυτοχρηματοδοτούμενα ή επιδοτούμενα από Δημόσιες Αρχές ή Φορείς. Για να επιτευχτεί η υλοποίηση, δηλαδή για να γίνουν τα προγράμματα , επεξεργαζόμαστε, με την έννοια του κανονισμού, προσωπικά δεδομένα που μας παρέχουν οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή εσείς, επειδή τα συλλέγουμε ,τα καταχωρούμε  τα  οργανώνουμε για λόγους ταυτοποίησης, τα διαβιβάζουμε σε τρίτους η αποδέκτες ( Δημόσιες Αρχές , άλλους εποπτικούς φορείς, φορείς σε τρίτες χώρες) επειδή είμαστε υποχρεωμένοι από τη νομοθεσία, και τα αρχειοθετούμε για φορολογικούς ή άλλους ελέγχους για τους χρόνους που κατά περίπτωση επιβάλλεται. Ασχολούμαστε με την κατάρτιση από το 1995 με έδρα την Αβέρωφ 34Α – 2ο όροφο στη Νέα Ιωνία Αττικής – Τ.Κ. 14232. Είμαστε πιστοποιημένοι από τον φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS-AUSTRIA με ISO 9001-2015. Για την συμμόρφωση με τον κανονισμό, έχει ορισθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας η κα. Σωτηροπούλου Ευαγγελία – Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της τηλεφωνικά (2102587387), ηλεκτρονικά (gdprcom@techniki-ekp.gr) ή και κατ ίδιαν, στα γραφεία της έδρας για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τη παρούσα συμμόρφωση- πολιτική ασφαλείας,  για όποιο προβληματισμό σας έχει σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και βέβαια για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Σε περίπτωση που αλλάξει οτιδήποτε στη παρούσα πολιτική π.χ. για λόγους συμμόρφωσης με νέα νομοθεσία, ή επέκταση δραστηριότητας σε νέες επεξεργασίες πέρα από αυτές που περιγράφουν παρακάτω, θα γίνει άμεσα δημοσιοποίηση στον ιστοσελίδα μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πρώτα απ όλα σας ενημερώνουμε για τα δικαιώματα που έχετε:

 • Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή να διορθωθούν ατελή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 • Δικαίωμα διαγραφής,  δηλαδή να ζητήσετε να διαγράφουν όλα ή κάποια από τα δεδομένα σας, εφόσον δεν χρειάζονται για κάποιο νόμιμο λόγο (π.χ. φορολογικό, ή έλεγχο από τις διαχειριστικές αρχές προγραμμάτων ΕΣΠΑ).
 • Δικαίωμα εναντίωσης,  δηλαδή να εναντιωθείτε και να αντιταχτείτε σε μια επεξεργασία που βασίζεται σε έννομο συμφέρον μας, επειδή θεωρείτε ότι επηρεάζει δικαιώματα σας όπως π.χ. σε εμπορικές προωθήσεις.
 • Δικαίωμα περιορισμού, δηλαδή να ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία επειδή θέλετε να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια των δεδομένων ή έγινε από εμάς παράνομη επεξεργασία αλλά δεν ζητάτε διαγραφή ή θέλετε εσείς να κρατήσουμε δεδομένα που δεν απαιτούνται από εμάς επειδή έχετε νόμιμες αξιώσεις ή έχετε αντιρρήσεις κατά πόσο η επεξεργασία που θέλουμε να κάνουμε είναι νόμιμη.
 • Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή  αν η επεξεργασία έχει γίνει μετά από συγκατάθεση σας ή για την εκτέλεση σύμβασης και με χρήση αυτοματοποιημένων μεσών, μπορείτε να πάρετε εσείς ή να διαβιβάσουμε  τα δεδομένα σας σε τρίτο που εσείς θέλετε σε μορφότυπο δομημένο και μηχαναγνώσιμο.
 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης, δηλαδή ανά πάσα στιγμή μπορείτε εύκολα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας για κάποια επεξεργασία, οπότε αυτή θα σταματήσει.

Επικοινωνώντας μαζί μας, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας. Εμείς θα ανταποκριθούμε άμεσα και εντός μηνός, ενημερώνοντας σας εγγράφως για την πορεία της αίτησης σας, σύμφωνα με το κανονισμό.  Αν όμως, παρά την προσπάθεια μας, δεν ανταποκριθούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή και επειδή η εταιρεία μας έχει έδρα την Ελλάδα, αυτή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

ΑΡΧΕΣ – ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

Τώρα, αφού πρώτα σας πούμε τις γενικές αρχές που διέπουν τις επεξεργασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον κανονισμό με το οποίο συμμορφωνόμαστε, μετά θα  περιγράψουμε τις επεξεργασίες που κάνουμε σε συνδυασμό με τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται.

Οι γενικές αρχές είναι:

 1. «νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια», δηλαδή τα δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο,
 2. «περιορισμός του σκοπού» δηλαδή τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς,
 3. «ελαχιστοποίηση των δεδομένων», δηλαδή τα δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο,
 4. «ακρίβεια», δηλαδή τα δεδομένα είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται  και εάν απαιτηθεί διαγράφονται ή διορθώνονται τα  ανακριβή,
 5. «περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης», δηλαδή τα δεδομένα διατηρούνται για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας και λοιπών νομίμων υποχρεώσεων π.χ. φορολογικών, ελέγχων από διαχειριστικές αρχές ΕΣΠΑ.
 6. «ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα», δηλαδή τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια.

Τηρώντας τις αρχές

Οι επεξεργασίες μας είναι νόμιμες επειδή γίνονται μόνο:

 1. εφόσον έχετε συναινέσει για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς,
 2. εφόσον είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας εσείς  θέλετε να γίνετε ή είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση σας πριν από τη σύναψη σύμβασης,
 3. εφόσον  είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση μας,
 4. εφόσον είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε.
 • Δεν κάνουμε επεξεργασίες για άλλο σκοπό από αυτό που σας ενημερώνουμε ότι τα συλλέγουμε τα δεδομένα σας. Εάν  χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλο σκοπό, θα πρέπει να είναι κατά νόμο και κανονισμό συμβατός με τον αρχικό , αλλιώς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να λάβουμε συγκατάθεση ή να σας εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας το επιτρέπει.
 • Συλλέγουμε τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα, για το ελάχιστο δυνατό χρόνο, που καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές και για φορολογικούς λόγους, ή για ελέγχους από διαχειριστικές αρχές ΕΣΠΑ). Ενημερώνουμε για τον χρόνο και το λόγο που θα διατηρούμε τα απαιτούμενα δεδομένα σας, πριν καν τα συλλέξουμε από εσάς. Σας θυμίζουμε ότι όποτε θελήσετε μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας.
 • Έχουμε θέσει σε εφαρμογή, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα προστασίας έναντι παράνομης εισόδου αλλά και μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας και τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή φθοράς και φροντίζουμε τη διασφάλιση του απορρήτου, της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας των δεδομένων. Σύμφωνα με τις Εταιρικές Κατευθυντήριες Γραμμές της εταιρείας μας, οι υπάλληλοι και συνεργάτες υπόκεινται σε σύμβαση εχεμυθείας και εμπιστευτικότητας. Τα φυσικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων  (έντυπα) τηρούνται σε κατάλληλες συνθήκες (προφύλαξη έναντι φωτιάς, νερού, πλημμύρας και φυσικής καταστροφής), κλοπής (φυλασσόμενοι χώροι και ασφαλή κλειδωμένα ερμάρια), η  πρόσβαση τους είναι περιορισμένη και η καταστροφή τους γίνεται με μηχανικά μέσα (καταστροφείς εγγράφων). Τα ηλεκτρονικά είναι διαβαθμισμένα, με σύγχρονα συστήματα αμύνης (antivirus, firewall) και με συνεχείς αναβαθμίσεις ενώ υπάρχει περιορισμός και έλεγχος στη λήψη αρχείων σε ατομικά μέσα αποθήκευσης – usb – ή στην αποστολή των διαβαθμισμένων αρχείων.
 • Δεν κάνουμε επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος σας με την έννοια της παροχής υπηρεσιών υγείας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.
 • Δεν κάνουμε επεξεργασίες σε  ειδικές κατηγορίες δεδομένων  που περιέχουν  τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση,  γενετικά βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
 • Δεν κάνουμε επεξεργασίες σε δεδομένα παιδιών και σε δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα.
 • Δεν κάνουμε επεξεργασίες με αυτοματοποιημένες διαδικασίες  (οπότε  δεν είναι δυνατή η άσκηση του δικαιώματος της ορατότητας). Επίσης δεν κάνουμε εμπορικές προωθήσεις, εάν δεν έχουμε τη συγκατάθεση-συναίνεση σας.
 • Η ιστοσελίδα μας δεν περιλαμβάνει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων. Εάν ,στα πλαίσια εννόμου συμφέροντος μας ή έννομης υποχρέωσης μας συμβεί, αυτό θα είναι σαφώς διακριτό και ευκόλως αντιληπτό από εσάς. Επειδή εμείς δεν ελέγχουμε τις ιστοσελίδες τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές ασφάλειας τους, σας προτρέπουμε να ενημερωθείτε πλήρως πριν κάνετε χρήση.
 • Δεν κάνουμε κατάρτιση προφίλ με την έννοια της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που γίνεται για την ανάλυση ή την πρόβλεψη στοιχείων που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις. Πιθανά επιπλέον δεδομένα από τα ελαχίστως απαραίτητα που ίσως ζητηθούν,  όπως π.χ. επίπεδο σπουδών, θα απορρέει από την ανάγκη διαχωρισμού ομάδων ενδιαφέροντος ,όπως θα το έχει ορίσει η διακήρυξη του προγράμματος από την Δημόσια Αρχή ή τον φορέα π.χ. Προγράμματα Voucher.
 • Δεν χρησιμοποιούμε εφαρμογές για κινητά, δεν κάνουμε καταγραφή εισερχόμενων κλήσεων στο τηλεφωνικό κέντρο, ούτε ανίχνευση επισκέψεων και περιήγησης στον ιστοσελίδα μας μέσω cookies.
 • Δεν διαβιβάζουμε σε τρίτους ή αποδέκτες τα δεδομένα παρά μόνο όταν είναι έννομη υποχρέωση μας. Αυτό γίνεται για την υποχρεωτική διαβίβαση προς δημόσιες αρχές (π.χ. Υπουργείο Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ., Εργάνη, ΕΦΕΤ, Υπουργείο Υποδομών, κλπ.), προς Αναθέτοντες Φορείς (π.χ. κλαδικοί φορείς, τελικοί δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων έργων Σ.Ε.Π.Ε., ΚΕΜΕΑ, ΕΣΕΕ, ΕΕΔΕ. Κλπ.), ιδιωτικοί φορείς (όπως AUTOVISION, ΙΔΕΕΑ, κλπ.) δηλαδή όταν λειτουργούμε ως εκτελούντες (και διαβιβάζουμε προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας), προς τρίτες χώρες (σε υπευθύνους επεξεργασίας που εποπτεύουν προγράμματα – π.χ. αυτοχρηματοδοτούμενα KNX) και μόνο εφόσον υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής (Ε.Ε.). Ανάλογα δεχόμαστε δεδομένα από τους ανωτέρω φορείς.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Οι επεξεργασίες μας γίνονται μόνο μετά από έγγραφη συγκατάθεση σας  ή από εσάς, δηλαδή με δική σας αυτενέργεια με σκοπό την εκτέλεση σύμβασης που εσείς επιθυμείτε. Επίσης εάν είναι έννομο συμφέρον μας ή έννομη υποχρέωση μας. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,  όταν επικοινωνείτε μαζί μας, κάνοντας χρήση της πλατφόρμας στην ιστοσελίδα  ή έγγραφου υλικού που σας παρέχουμε.

Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, προσπαθούμε να είναι σαφώς διακριτή από άλλα θέματα, σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση. Σας ενημερώνουμε για το σκοπό της επεξεργασίας, τα είδη των δεδομένων που απαιτούνται, το δικαίωμα της ανάκλησης της συγκατάθεσης, την πιθανή κατάρτιση προφίλ, το χρόνο που χρειάζεται για την αποθήκευση των δεδομένων και την μεταβίβαση τους σε τρίτους.

Όλα τα δεδομένα  συλλέγονται ΑΠΟ ΕΣΑΣ, οπότε σας ενημερώνουμε για τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας  αλλά και την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον εκπρόσωπο μας (που όλα αναφέρονται και στην ιστοσελίδα μας), τους σκοπούς της επεξεργασίας, τη νομική βάση,  τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την πρόθεση ή την υποχρέωση μας για διαβίβαση σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν ή, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,  την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος προς εμάς για άσκηση των δικαιωμάτων σας, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης,  το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, ποιες είναι οι ενδεχόμενες συνέπειες με τη μη παροχή των απαιτούμενων δεδομένων, που αποτελούν νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης και την πιθανή κατάρτιση προφίλ.

Οι υλοποιήσεις προγραμμάτων κατάρτισης που κάνουμε, οπότε τότε επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είναι :

 • Aυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης (π.χ. εκπαίδευση στην τεχνολογία ΚΝΧ, κατάρτιση στην υγιεινή τροφίμων, κατάρτιση για υπηρεσίες SECURITY)

Η επεξεργασία βασίζεται σε συλλογή δεδομένων που γίνεται ΑΠΟ ΕΣΑΣ, μέσω της πλατφόρμας της ιστοσελίδας μας ή σε έντυπη μορφή, και είναι νόμιμη γιατί είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας εσείς  θέλετε να γίνετε ή είστε συμβαλλόμενο μέρος αλλά και γιατί αποτελεί έννομο συμφέρον μας. Επιπλέον εάν θέλετε να σας ενημερώνουμε για νέα προγράμματα, που αποτελεί έννομο συμφέρον μας , πρέπει να μας δώσετε τη ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ σας.

Σε προγράμματα που είμαστε εκτελούντες, τα απαιτούμενα δεδομένα διαβιβάζονται σε εμάς από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Κατά τα λοιπά, ακολουθείται η παρούσα πολιτική.

 • Επιδοτούμενα προγράμματα από Δημόσιες Αρχές (π.χ. voucher , κοινωφελής κλπ)

Η επεξεργασία και συλλογή δεδομένων βασίζεται σε ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ και γίνεται ΑΠΟ ΕΣΑΣ, μέσω της πλατφόρμας της ιστοσελίδας μας και σε έντυπη μορφή και είναι νόμιμη επειδή δηλώνετε συγκατάθεση αλλά και γιατί αποτελεί έννομο συμφέρον μας . Τα δεδομένα ορίζονται από τις Αρμόδιες Αρχές που προκηρύσσουν το πρόγραμμα και κατά περίπτωση διαφοροποιούνται ή εξειδικεύονται, οπότε για τα πιθανά επιπλέον δεδομένα θα ζητηθεί νέα συγκατάθεση.

 • Επιδοτούμενα προγράμματα από Φορείς (π.χ. κλαδικοί φορείς)

Η επεξεργασία και συλλογή δεδομένων βασίζεται σε ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ και γίνεται ΑΠΟ ΕΣΑΣ,  μέσω της πλατφόρμας της ιστοσελίδας μας και σε έντυπη μορφή και είναι νόμιμη επειδή δηλώνετε συγκατάθεση αλλά και γιατί αποτελεί έννομο συμφέρον μας. Τα δεδομένα ορίζονται από τους Φορείς ή τις Αρμόδιες Αρχές που προκηρύσσουν το πρόγραμμα και κατά περίπτωση διαφοροποιούνται ή εξειδικεύονται οπότε για τα πιθανά επιπλέον δεδομένα θα ζητηθεί νέα συγκατάθεση.

Ελπίζουμε με τις ανωτέρω πολιτικές μας, να καλύψαμε τις πιθανές απορίες σας σχετικά με τη επεξεργασία και την προστασία  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους και να κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας.