Ταυτότητα

Η Τεχνική Εκπαιδευτική ιδρύθηκε το 1994. Στα 25 χρόνια συνεχούς λειτουργίας είναι ένας από τους πλέον αξιόπιστους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και συμβουλευτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα στον τομέα της δια βίου μάθησης και της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Είναι Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ, πιστοποιημένος οργανισμός παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 από την UCERT και διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 από την UCERT.

Αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες σε όλα τα θεματικά πεδία και υλοποιεί υψηλής ποιότητας καταρτίσεις. Παράλληλα αναπτύσσει υπηρεσίες συμβουλευτικής απασχόλησης και σύνδεσης της κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

Η Τεχνική Εκπαιδευτική είναι:

  • Οργανισμός που διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 από την UCERT.
  • Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης στην τεχνολογία ΚΝΧ για «έξυπνα κτίρια» από τον Οργανισμό ΚΝΧ Association.
  • Αδειοδοτημένο Κέντρο εκπαίδευσης από το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων για ελεγκτές και τεχνικούς διευθυντές ιδιωτικών ΚΤΕΟ.

Από την ίδρυση της η Τεχνική Εκπαιδευτική έχει υλοποιήσει πάνω από 250 συγχρηματοδοτούμενα έργα στα οποία εκπαιδεύτηκαν πάνω από 30.000 άτομα. Οι καταρτίσεις αφορούσαν ανέργους, αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, επιχειρηματίες, στελέχη και εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, αιρετούς, καθώς και ευαίσθητες ειδικές ομάδες. Οι αναθέτουσες αρχές ήταν ένα ευρύτατο φάσμα δημόσιων φορέων όπως το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εσωτερικών, Περιφέρειες, ο ΕΟΤ, ο ΟΑΕΔ, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, κλαδικοί φορείς.

Παράλληλα έχει υλοποιήσει πάνω από 200 αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης σε εξειδικευμένα θέματα όπως τεχνολογίες αυτοκινήτου, «έξυπνα κτίρια» κλπ.

Ένα ευρύ δίκτυο πάνω από 2.000 εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών- εκπαιδευτών σε όλη τη χώρα διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των εκπαιδεύσεων.

Η Τεχνική Εκπαιδευτική αξιοποιώντας την πλούσια δράση της στην Ελλάδα αναπτύσσει διακρατικές και εξωστρεφείς δράσεις. Στα πλαίσια διακρατικών projects έχει συνεργαστεί με πάνω από 70 φορείς που δραστηριοποιούνται σε πεδία όπως εκπαίδευση, πιστοποίηση προσόντων, συμβουλευτική απασχόλησης, με Δήμους και επαγγελματικά Επιμελητήρια χωρών της Ευρώπης.

Οι διακρατικές δράσεις της περιλαμβάνουν το σχεδιασμό ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, την ανάπτυξη εργαλείων εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, επισκέψεις ανταλλαγής εμπειρίας, εκπαιδευτικά σεμινάρια, μελέτες, δράσεις δημοσιότητας.

Ιδιαίτερη παρουσία είχε στη Ρουμανία την περίοδο υλοποίησης του 1ου Επιχειρησιακού προγράμματος Ανθρώπινου Δυναμικού όπου υλοποίησε συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έργα συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 15 εκατ. €.