ΑΜΕΑ με κινητικές και άλλες σωματικές αναπηρίες

Πρόγραμμα 13 ατόμων: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ 700 ωρών, (ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: 200, ΘΕΩΡΙΑ: 250, ΠΡΑΚΤΙΚΗ : 250). Οι άνεργοι ΑμεΑ δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 6 ευρώ μικτό (συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων) ανά ώρα προκατάρτισης-κατάρτισης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (γενικός στόχος, κύριες ενότητες του προγράμματος κ.α.)

O σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος που απευθύνεται σε Άτομα με κινητικές και άλλες σωματικές Αναπηρίες (παραπληγικοί, άτομα με μεσογειακή και δρεπανοκυτταρική αναιμία νεφροπαθείς, αυτοάνοσα νοσήματα κ.λ.π.) είναι διττός: αφενός να συμβάλει στην προώθηση των ίσων ευκαιριών για τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας στον τομέα των νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα στην χρήση Η/Υ με έμφαση στο Internet, που παρουσιάζει αυξανόμενη ζήτηση και αφετέρου στην προώθηση της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης.

Οι Στόχοι του προτεινόμενου προγράμματος:

Α. Με την προκατάρτιση επιδιώκεται να εξυπηρετηθούν στόχοι για:

 • την βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου των συμμετεχόντων του προγράμματος,
 • την συστηματική διερεύνηση των προσδοκιών των εκπαιδευομένων καθώς και των δυνατοτήτων επίσης ως επίσης την πρόσβαση στο αντικείμενο επίσης κατάρτισης,
 • την προετοιμασία επίσης για την αποτελεσματικότερη απορρόφηση επίσης γνώσης που αφορά στο κύριο σώμα επίσης κατάρτισης,
 • την ενίσχυση των ατομικών ικανοτήτων και κοινωνικών δεξιοτήτων των χρηστών του προγράμματος ως επίσης:
 • τη σύνδεση με την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη,
 • τη δημιουργία πλαισίου ομαδικής λειτουργίας των εμπλεκομένων στην ενέργεια (εκπαιδευτές – εκπαιδευόμενοι) και ανάπτυξη όρων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης
  μεταξύ επίσης
 • τη δημιουργία ενδιαφέροντος για την κατάρτιση ως μέσο επαγγελματικής αποκατάστασης
 • τη δημιουργία ευνοϊκότερου πλαισίου για την ενδυνάμωση επίσης αυτοεκτίμησης,
 • τη συμμετοχή των καταρτιζομένων σε όλα τα επίπεδα μέσω επίσης ανταλλαγής των ερεθισμάτων και επίσης κοινωνικής και ψυχολογικής επίσης κινητοποίησης.

Επίσης:

 • Να εξοικειωθούν με τη βασική επαγγελματική ορολογία της χρήση Η/Υ και της πληροφόρησης μέσω διαδικτύου.
 • Να ενημερωθούν για νομικά θέματα που αφορούν σε ασφαλιστικά δικαιώματα, εργασιακά, νομοθεσία για ζητήματα ΑμεΑ, ενημέρωση για προνοιακούς φορείς.
 • Να γίνει καλύτερη η υλοποίηση της κατάρτισης μέσα από προτάσεις της ίδιας της ομάδας στόχου.
 • Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

Β. Με την κατάρτιση επιδιώκεται οι ωφελούμενοι:

Να αναπτύξουν τις Βασικές Γνώσεις και Δεξιότητες στο αντικείμενο της χρήσης Η/Υ με έμφαση στο Ιντερνέτ ώστε η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην καθημερινή ζωή αλλά και της εξ αποστάσεως εργασίας, θα επιδράσει θετικά στην ποιότητα ζωής των ΑμεΑ, διευκολύνοντας την παροχή υπηρεσιών και θα συνεισφέρει στην κοινωνικοοικονομική ένταξη, δεδομένου ότι πολλές φορές εξ αιτίας της αναπηρίας έχουν μειωμένη ικανότητα στις συνήθεις κοινωνικές δραστηριότητες.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (200 ΩΡΕΣ)

 1. Την Ανάδειξη προσόντων και δεξιοτήτων (35 ώρες).
 2. Την εξοικείωση με τη βασική επαγγελματική ορολογία της χρήση Η/Υ και της πληροφόρησης μέσω διαδικτύου (115 ώρες).
 3. Την ενημέρωση για την Νομοθεσία για ΑμεΑ και εργασιακά θέματα και πληροφόρηση για τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες. (30 ώρες).
 4. Εισαγωγή στην έννοια της εργασίας. Η εργασία ως μέσον αυτονόμησης και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου αλλά και παράγοντας επηρεασμού της ψυχικής υγείας και προσωπικότητας του ατόμου (20 ώρες).

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (250 ΩΡΕΣ)

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (20 ΩΡΕΣ).
 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ (20 ΩΡΕΣ).
 3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WORD (55 ΩΡΕΣ).
 4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΟ EXCEL(55 ΩΡΕΣ).
 5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (55 ΩΡΕΣ).
 6. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (20 ΩΡΕΣ).
 7. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ(5 ΩΡΕΣ).
 8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (10 ΩΡΕΣ).
 9. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (10 ΩΡΕΣ)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (250 ΩΡΕΣ)

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email