Δράσεις διευκόλυνσης της πρόσβασης στην Απασχόληση

Α. Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση» – «Κοινωνία της πληροφορίας»- «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού»

 1. Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε 3 κύκλους. Υλοποιήθηκαν 103 προγράμματα κατάρτισης 400 ωρών.  Οι  καταρτιζόμενοι ήταν 2.280.
 2. Κατάρτιση ανέργων σε θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος. Υλοποιήθηκαν 17 προγράμματα κατάρτισης 400 ωρών ενώ ορισμένα ήταν 600 ωρών το καθένα .  Οι καταρτιζόμενοι ήταν 340.
 3. Κατάρτιση ανέργων στον τομέα του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Υλοποιήθηκαν 3 προγράμματα κατάρτισης 400 ωρών.  Οι καταρτιζόμενοι ήταν 60.
 4. Κατάρτιση ανέργων στον κατασκευαστικό κλάδο (τεχνικά έργα).Υλοποιήθηκαν 9 προγράμματα 600 ωρών το καθένα. Καταρτιζόμενοι 216.
 5. Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες Πληροφορικής.Υλοποιήθηκαν 4 προγράμματα κατάρτισης 250 ωρών το καθένα.  Καταρτιζόμενοι 80.
 6. Κατάρτιση ανέργων γυναικών σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής.Υλοποιήθηκαν 11 προγράμματα κατάρτισης 100 ωρών το καθένα.  Καταρτιζόμενες 220.
 7. Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα κατασκευαστικών / τεχνικών έργων στις 8 περιφέρειες σύγκλισης. Υλοποιήθηκαν 7 προγράμματα κατάρτισης  800 ωρών το καθένα. Καταρτιζόμενοι: 165
 8. Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα) στις 8 περιφέρειες σύγκλισης. Υλοποιούνται 2 προγράμματα κατάρτισης 800 ωρών το καθένα. Καταρτιζόμενοι: 50
 9. Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης  στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου. Υλοποιείται 1 πρόγραμμα κατάρτισης 800 ωρών. Καταρτιζόμενοι: 25
 10. Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης. Υλοποιούνται 2 προγράμματα κατάρτισης 800 ωρών το καθένα. Καταρτιζόμενοι: 50
 11. Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου. Υλοποιούνται 2 προγράμματα κατάρτισης 800 ωρών το καθένα. Καταρτιζόμενοι: 50

 Β. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής.

Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Α’ και Β’ φάση).Υλοποιήθηκαν 7 προγράμματα των 400 ωρών. Καταρτιζόμενοι: 165.

Επιχειρησιακά Προγράμματα Περιφερειών Δυτ. Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης.

Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Α’ και Β’ φάση).Υλοποιήθηκαν 16 προγράμματα 400 ωρών.  Καταρτιζόμενοι 251.

Επιχειρησιακά Προγράμματα Περιφερειών Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας.

Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Α’  και Β’ φάση).Υλοποιήθηκαν 12 προγράμματα 400 ωρών έκαστο.  Καταρτιζόμενοι: 204.

Επιχειρησιακά Προγράμματα Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Κατάρτιση ανέργων και αυτοαπασχολουμένων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (σε 4 φάσεις).Υλοποιηθήκαν 42 προγράμματα 400 ωρών έκαστο.  Καταρτιζόμενοι: 831.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κρήτης.

Κατάρτιση ανέργων, εργαζομένων – αυτοαπασχολουμένων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Α’ και Β’ φάση).Υλοποιήθηκαν 12 προγράμματα 400 ωρών το καθένα.  Καταρτιζόμενοι: 250.

Γ. Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης (Τ.Π.Α.)

Η Τεχνική Εκπαιδευτική ενεπλάκη σε 16 Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης εκ των οποίων 9 αφορούσαν όλους τους Νομούς της Περιφέρειας Κρήτης, 3 την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,  2 το Νομό Ιωαννίνων, 1 το Δήμο Αργοστολίου του Νομού Κεφαλληνίας και  1 το Νομό Σάμου.

Στο πλαίσιο όλων αυτών των Πρωτοβουλιών η Τεχνική Εκπαιδευτική υλοποίησε 5 προγράμματα  προκατάρτισης για την εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας από 56 μετανάστες, πρόσφυγες και παλιννοστούντες και 22 προγράμματα κατάρτισης για 413 ανέργους.

Δ. Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Α.Α)

Η Τεχνική Εκπαιδευτική ενεπλάκη σε 13 ΟΠΑΑ εκ των οποίων 3 αφορούσαν την Περιφέρεια Β. Αιγαίου, 2 την Περιφέρεια Πελοποννήσου, 2 τους Δήμους Περιστερίου και Αγ. Ιωάννη Ρέντη της Περιφέρειας Αττικής, 3 την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από 1 αφορούσε τους Νομούς Ηρακλείου Κρήτης, Ιωαννίνων και Κεφαλλονιάς.

Στο πλαίσιο αυτών των παρεμβάσεων η Τεχνική Εκπαιδευτική υλοποίησε τέσσερα (4) προγράμματα προκατάρτισης για 80 μετανάστες, πρόσφυγες και παλιννοστούντες και 34 προγράμματα κατάρτισης για 640 ανέργους.

Ε. Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.)

Η Τεχνική Εκπαιδευτική ενεπλάκη σε 4 ΟΠΑΑΧ που αφορούσαν τις Περιφέρειες Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης όπου υλοποίησε 10 προγράμματα κατάρτισης για 153 ανέργους.

ΣΤ. Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ανέργων

Η Τεχνική Εκπαιδευτική έχει υλοποιήσει 8 Έργα Συμβουλευτικής στα πλαίσια Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης και Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης. Από τα 8 αυτά έργα, τα 3 υλοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης, τα 2 στην Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και από 1 στις Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας. Συνολικά οι ωφελούμενοι ήταν 816.

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email