Επιμορφώσεις στον Τομέα Συντήρησης – Επισκευών Οχημάτων

Υλοποιούμε επιμορφώσεις όλων των ειδικοτήτων στον κλάδο συντήρησης επισκευής οχημάτων προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες για την απόκτηση των απαιτούμενων πιστοποιήσεων και αδειών σε συνεργασία με στελέχη του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου – ΙΔΕΕΑ.

Σκοπός του προγράμματος:

Η διαρκής εκπαίδευση των τεχνικών διευθυντών ΙΚΤΕΟ στην ύλη υποχρεωτικής συμπληρωματικής επιμόρφωσης που εκδίδεται σε ετήσια βάση από το Υπ. Μεταφορών σύμφωνα με την Υ.Α. 5055/562(ΦΕΚ 175/Β/30-1-04).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Τεχνικούς διευθυντές ΙΚΤΕΟ

Εκπαιδευτές:

Τεχνολόγοι οχημάτων με μεγάλη εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία και συγγραφικό έργο. Είναι στελέχη του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου – ΙΔΕΕΑ

Δομή – περιεχόμενο του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 24 ώρες και περιλαμβάνει την ύλη που εκδίδεται κάθε χρόνο και αναφέρεται στις εγκυκλίους της Διεύθυνσης Εποπτείας & Ελέγχου, του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Σκοπός του προγράμματος:
Η απόκτηση της δυνατότητας απασχόλησης σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων – ΙΚΤΕΟ όπως ορίζει η Υπουργική Απόφαση 42558/5591/ΦΕΚ 996/Τ.Β./01 – 08 – 2002.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
Μηχανοτεχνίτες, τεχνικούς στον τομέα των οχημάτων, μηχανικούς που επιθυμούν να ασχοληθούν ως ελεγκτές σε ΙΚΤΕΟ,

Εκπαιδευτές:
Τεχνολόγοι οχημάτων με μεγάλη εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία και συγγραφικό έργο. Είναι στελέχη του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου – ΙΔΕΕΑ

Δομή – περιεχόμενο του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 120 ώρες, 90 ώρες θεωρία και 30 ώρες πρακτική σε εγκαταστάσεις ΙΚΤΕΟ.

Η θεματολογία περιλαμβάνει:

 • Τεχνικός έλεγχος οχημάτων.
 • Σύστημα πέδησης οχημάτων.
 • Σύστημα διεύθυνσης οχημάτων.
 • Σύστημα ανάρτησης – πλαίσιο.
 • Συστήματα τροφοδοσίας και ανάφλεξης καυσίμου.
 • Ατμοσφαιρική ρύπανση – έλεγχοι καυσαερίων.
 • Διαβρώσεις οχημάτων.
 • Σύστημα φωτισμού οχημάτων.
 • Ηχορύπανση.
 • Τροχοί – ελαστικά.
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά οχημάτων.
 • Μηχανογράφηση τεχνικού ελέγχου.

Σκοπός του προγράμματος:
Η χορήγηση της άδειας σε τεχνίτες των ειδικοτήτων του ν. 1575/85 που δεν διαθέτουν κατάλληλους τίτλους σπουδών, όπως ορίζει το ΦΕΚ 66Β/20-1-2004 στα εκπαιδευτικά αντικείμενα που απαιτούνται σύμφωνα με τα ΦΕΚ 302/19-5-1988.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε :
Εμπειροτέχνες που εκμεταλλεύονται ή συνεκμεταλλεύονται συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων και ασχολούνται αυτοπροσώπως χωρίς να διαθέτουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών.

Εκπαιδευτές:
Τεχνολόγοι οχημάτων με μεγάλη εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία και συγγραφικό έργο. Είναι στελέχη του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου – ΙΔΕΕΑ

Δομή – περιεχόμενο του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 100 ώρες, συμπεριλαμβάνει θεωρία και πρακτική με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.

Η θεματολογία περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 • Στοιχεία θερμοδυναμικής.
 • Γνώσεις σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία των κινητήρων.
 • Σάρωση, σύστημα σάρωσης.
 • Συντελεστές απόδοσης.
 • Έμβολα, διωστήρες, εκκεντροφόρος άξονας, σφόνδυλος.
 • Σύστημα μετάδοσης κίνησης.
 • Συμπλέκτης.
 • Συστήματα ανάρτησης.
 • Τροχοί.
 • Συστήματα Διεύθυνσης και Ευθυγράμμισης τροχών.
 • Σύστημα πέδησης.
 • Συσκευές ελέγχου επισκευών και συντήρησης οχημάτων (περιγραφή και τρόπος χρήσης αυτών).
 • Πλαίσια.
 • Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.
 • Σύστημα ψύξης.
 • Σύστημα λίπανσης.

Σκοπός του προγράμματος:
Η απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Φανοποιού – Βαφέα με βάση την Υ.Α. 19197/1483/1997 : Καθορισμός πρόσθετων προσόντων φανοποιών- βαφέων και διαδικασιών για την έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος καθώς και προϋποθέσεων για την αναβάθμιση των ισχυουσών αδειών.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
Μηχανοτεχνίτες, τεχνικούς στον τομέα των οχημάτων, μηχανικούς που επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκτέλεση ή επίβλεψη εργασιών βαφέα – φανοποιού.

Εκπαιδευτές:
Τεχνολόγοι οχημάτων με μεγάλη εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία και συγγραφικό έργο. Είναι στελέχη του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου – ΙΔΕΕΑ

Δομή – περιεχόμενο του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 30 ώρες, συμπεριλαμβάνει θεωρία και πρακτική με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.

Η θεματολογία περιλαμβάνει :

Περιβαλλοντική διαχείριση Φανοποιείου

 • Υγρά απόβλητα και στερεά απόβλητα : Προέλευση-ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά – επεξεργασία – διάθεση.
 • Ηχορύπανση: Πηγές θορύβου – κριτήρια έκθεσης – μέτρα προστασίας – μέθοδοι περιορισμού και καταστολής θορύβου.
 • Υγιεινή εργασίας: Αερισμός χώρων εργασίας – καθορισμός αέρα – μέσα ατομικής προστασίας.
 • Μέτρα προστασίας από θόρυβο, μέτρα προστασίας κατά τη διαδικασία συγκολλήσεων.
 • Επαγγελματικές ασθένειες μέτρα προφύλαξης και θεραπείας.

Περιβαλλοντική διαχείριση Βαφείου

 • Υγρά απόβλητα και στερεά απόβλητα : Προέλευση-ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά – επεξεργασία – διάθεση.
 • Ηχορύπανση: Πηγές θορύβου – κριτήρια έκθεσης – μέτρα προστασίας – μέθοδοι περιορισμού και καταστολής θορύβου.
 • Αέρια Απόβλητα : Βασικές έννοιες για ρύπους που αφορούν τα βαφεία – επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων και των περιοίκων, μέθοδοι αντιρύπανσης – αξιολόγηση.
 • Υγιεινή εργασίας: Αερισμός χώρων εργασίας – καθορισμός αέρα – μέσα ατομικής προστασίας.
 • Τοξικές ουσίες – εργασία με επικίνδυνες ουσίες – μέτρα προστασίας.
 • Έλεγχος συνθηκών εργασίας και βαφής.
 • Επαγγελματικές ασθένειες – μέτρα προφύλαξης και θεραπείας.

Σκοπός του προγράμματος:
Οι τεχνικοί μετά το πέρας του προγράμματος θα είναι ικανοί να εκτελούν εργασίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων κλιματισμού με φθοριούχα αέρια μηχανοκίνητων οχημάτων σύμφωνα με την οδηγία 206/40/ΕΚ και την 307/2008 και όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 1232 11/04/2012.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
Μηχανοτεχνίτες, τεχνικούς στον τομέα των οχημάτων, μηχανικούς που επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκτέλεση ή επίβλεψη της συντήρησης συστημάτων κλιματισμού οχημάτων.

Εκπαιδευτές:
Τεχνολόγοι οχημάτων με μεγάλη εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία και συγγραφικό έργο. Είναι στελέχη του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου – ΙΔΕΕΑ

Δομή – περιεχόμενο του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 24 ώρες, συμπεριλαμβάνει θεωρία και πρακτική με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.

Η θεματολογία περιλαμβάνει:

 • Λειτουργία συστημάτων κλιματισμού σε μηχανοκίνητα οχήματα.
 • Χρήση και ιδιότητες των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που χρησιμοποιούνται ως ψυκτικά μέσα σε συστήματα κλιματισμού για μηχανοκίνητα οχήματα, η επίπτωση των εκπομπών στην κλιματική αλλαγή).
 • Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2006 και η Οδηγία 2006/40/ΕΚ σχετικά με συνήθεις διαδικασίες ανάκτησης φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου.
 • Χειρισμός κυλίνδρου με ψυκτικό μέσο.
 • Σύνδεση και αποσύνδεση συστήματος ανάκτησης στις αντίστοιχες εισόδους κλιματιστικής συσκευής για μηχανοκίνητο όχημα στην οποία περιέχονται φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.
 • Χειρισμός συστήματος ανάκτησης.

Σκοπός του προγράμματος:
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αερίων καυσίμων (CNG – LPG), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος που απαιτείται εναλλακτικά σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.7 του ν.3897/2010 αντί της προϋπηρεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 3παρ. 2θ του ν.1575/1985 και όπως αυτή ισχύει σήμερα με την 23732/2274 ΦΕΚ1269 Β΄16-06-2011

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
Μηχανοτεχνίτες, τεχνικούς στον τομέα των οχημάτων, μηχανικούς που επιθυμούν να λάβουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αερίων καυσίμων

Εκπαιδευτές:
Τεχνολόγοι οχημάτων με μεγάλη εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία και συγγραφικό έργο. Είναι στελέχη του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου – ΙΔΕΕΑ

Δομή – περιεχόμενο του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 150 ώρες εκ των οποίων οι 70 είναι θεωρία και οι 80 πρακτική σε εγκαταστάσεις κατάλληλα εξοπλισμένων συνεργείων αυτοκινήτων.

Η θεματολογία περιλαμβάνει:

Βασικά στοιχεία της τεχνολογίας εγκαταστάσεων αερίων CNG και LPG (π.χ. φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, εξαρτήματα εγκαταστάσεων, έλεγχοι δεξαμενών καυσίμου).
Πρακτικές εργασίες σε οχήματα αερίου ( μετατροπή εγκατάστασης, εργασίες
Στοιχεία νομοθεσίας, εθνικοί κανονισμοί και ευρωπαϊκές οδηγίες , πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, άδειες κυκλοφορίας

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email