Επιταγή εισόδου “VOUCHER” για νέους από 18-24 ετών

Από την Παρασκευή 29 Αυγούστου, μπορούν οι άνεργοι νέοι 18 έως 24 ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα “Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας”, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 2587387

Η Τεχνική Εκπαιδευτική με την εικοσαετή πείρα της είναι δίπλα στις ανάγκες των νέων ανέργων προσφέροντας ποιοτική κατάρτιση και πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης.

Πρόκειται για την πρώτη δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία», το οποίο είχαν εξαγγείλει ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Οι ωφελούμενοι άνεργοι ανέρχονται σε 12.000 από τους οποίους 3.000 θα είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων και ανώτερων τεχνολογικών ιδρυμάτων και 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ομάδα-στόχος είναι οι άνεργοι νέοι από 18 έως 24 ετών οι οποίοι είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτοβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, έχουν συμπληρώσει το έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Το σχέδιο προβλέπει
Για την ομάδα ωφελούμενων «απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»:

 • 80 ώρες θεωρητική κατάρτιση.
 • 420 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα . Η συνολική διάρκεια της πρακτικής δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
 • Εκπαιδευτικό επίδομα που θα ανέρχεται σε 2.410 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων), εκ των οποίων 480 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1930 ευρώ στο επίδομα πρακτικής άσκησης.

Για την ομάδα ωφελούμενων «απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:

 • 120 ώρες θεωρητική κατάρτιση.
 • 380 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε 2 φάσεις: α΄ φάση 180 ώρες που θα αφορούν στην ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης και β΄ φάση 200 ώρες που θα αφορούν τις δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής. Η συνολική διάρκεια της πρακτικής δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
 • Εκπαιδευτικό επίδομα που θα ανέρχεται σε 2.240 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων), εκ των οποίων 720 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1520 ευρώ στο επίδομα πρακτικής άσκησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Ύπαρξη πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ.
 • Ημερομηνία γέννησης από 1.1.1990 μέχρι και 31.12.1996.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας (δηλαδή από 30/5/2014 έως 30/9/2014).
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης το τελευταίο τετράμηνο πριν την υποβολή της αίτησης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κριτήρια επιλογής ωφελουμένων

 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (μέγιστος βαθμός= 20 μόρια).
 2. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό οικ. έτους 2014 (μέγιστος βαθμός= 15 μόρια). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος).Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.
 3. Συμμετοχή σε προηγούμενες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας (μέγιστος βαθμός= 15 μόρια)
  ‘Ανεργοι που δεν εντάχθηκαν σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας λαμβάνουν 15 μόρια
 4. Eξετάζεται και βαθμολογείται μονάχα για τους υποψηφίους που ανήκουν στην υπο-ομάδα υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΥΕ/ΔΕ) και λαμβάνει μέγιστο βαθμό ίσο με 10 μόρια:
  Απόφοιτοι Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, λαμβάνουν 10 μόρια
  Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνουν πέντε μόρια

Πρόβλεψη για υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση 180 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση 240 για αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ) και 200 για ΥΕ και ΔΕ ωρών πρακτικής άσκησης).

Προβλέπεται η δυνατότητα παροχής τηλε-κατάρτισης και διευκόλυνσης της υλοποίησης του προγράμματος σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές για τη μέγιστη δυνατή γεωγραφική κάλυψη και εφαρμογή της δράσης

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://youthguarantee.ypakp.gr από 29/8/2014 έως και 20/9/2014

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email