Μακροχρόνια άνεργοι – Παλιννιστούντες

Πρόγραμμα 20 ατόμων: ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 550 ωρών (ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: 200, ΘΕΩΡΙΑ: 175, ΠΡΑΚΤΙΚΗ: 175). Οι άνεργοι ευπαθών κοινωνκά ομάδων δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 5 ευρώ μικτό (συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων) ανά ώρα προκατάρτισης-κατάρτισης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (γενικός στόχος, κύριες ενότητες του προγράμματος κ.α.)

O σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος που απευθύνεται σε μακροχρόνια ανέργους και παλιννοστούντες με επάρκεια της ελληνικής γλώσσας, είναι διττός: αφενός να συμβάλει στην προώθηση των ίσων ευκαιριών για τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας στον τομέα πρασίνου, στην ειδικότητα Κηπουρός Συντηρητής Πρασίνου που παρουσιάζει αυξανόμενη ζήτηση και αφετέρου στην προώθηση της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης.

Οι Στόχοι του προτεινόμενου προγράμματος:

Α. Με την προκατάρτιση επιδιώκεται οι ωφελούμενοι να:

 • Να βελτιώσουν τις δεξιότητες γραφής, ανάγνωσης και επιχειρηματικής επικοινωνίας στις σύγχρονες συναλλαγές.
 • Να κάνουν χρήση αριθμών σε βασικούς χρηματοοικονομικούς υπολογισμούς.
 • Να αναπτύξουν επαρκώς τις βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ και αναζήτησης πληροφόρησης στο διαδίκτυο.
 • Να ενημερωθούν για νομικά θέματα που αφορούν σε ασφαλιστικά δικαιώματα, εργασιακά, νομοθεσία για ζητήματα στέγης, ενημέρωση για προνοιακούς φορείς.
 • Να γίνει καλύτερη η υλοποίηση της κατάρτισης μέσα από προτάσεις της ίδιας της ομάδας στόχου.

Β. Με την κατάρτιση επιδιώκεται οι ωφελούμενοι να:

 • Αναπτύξουν τις Βασικές Γνώσεις και Δεξιότητες στο αντικείμενο της ειδικότητας ώστε να γνωρίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, να γνωρίζουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να εφαρμόζουν τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, να διακατέχονται από επαγγελματική ευσυνειδησία και να τηρούν τους όρους της συναδελφικής δεοντολογίας και να επιλέγουν τόσο τη χρήση υλικών και μεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον, όσο και τον περιορισμό της σπατάλης φυσικών πόρων.
 • Αναπτύξουν τα Ειδικά Επαγγελματικά Προσόντα που θα τους επιτρέψουν να αναζητήσουν εργασία στον τομέα της συντήρησης του πρασίνου και να δημιουργήσουν καλύτερα αποτελέσματα και χώρους προσαρμοσμένους στο φυσικό περιβάλλον. –
 • Να εξοικειωθούν με τις τεχνολογικές εφαρμογές και γνώσεις των στοιχείων και υλικών που υπάρχουν και εξελίσσονται στον τομέα, καθώς και τη διαδικασία που θα μπορούσαν να τις αναζητήσουν και να τις επεκτείνουν.
 • Να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία για τις διαδικασίες διεκπεραίωσης που αφορούν στους φορείς, που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τους εργαζόμενους στον τομέα της διαχείρισης του πρασίνου (μελετητικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες, φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα).
 • Να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη μέσα από μία σφαιρική αντίληψη που θα αναπτυχθεί στο πρόγραμμα με τη διάρθρωση της ανάλυσης, σύνθεσης και εφαρμογής.

Α. ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (200 ΩΡΕΣ)

 1. Αλφαβητισμός: γραφή, ανάγνωση, επιχειρηματική επικοινωνία, χρήση αριθμών (70 ώρες).
 2. Επαγγελματική ορολογία αντίστοιχη με το πρόγραμμα κατάρτισης που θα ακολουθήσει (30 ώρες).
 3. Χρήση Η/Υ: Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ και διαδικτύου (70 ώρες).
 4. Νομικά θέματα που αφορούν σε ασφαλιστικά δικαιώματα, εργασιακά, νομοθεσία για ζητήματα στέγης, ενημέρωση για προνοιακούς φορείς (30 ώρες).

Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (175 ΩΡΕΣ)

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ – ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (6 ώρες).
 2. ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (12 ώρες).
 3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (30 ώρες).
 4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ (30 ώρες).
 5. ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (30 ώρες).
 6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (32 ώρες).
 7. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (20 ώρες).
 8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (5 ώρες).
 9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (10 ώρες).

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (175 ΩΡΕΣ)

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email