Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας “Security”

Σκοπός του προγράμματος:
Η επιμόρφωση ατόμων που επιθυμούν να αποκτήσουν την άδεια εργασίας security. Μετά το πέρας του επιμορφωτικού σεμιναρίου, όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικού Ασφαλείας». Το Πιστοποιητικό αυτό είναι πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση ή/και ανανέωση της άδειας εργασίας στο συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
Κάθε ενδιαφερόμενο/η ανεξαρτήτως επιπέδου τυπικών προσόντων

Εκπαιδευτές:
Εξειδικευμένοι στον τομέα των υπηρεσιών ασφαλείας, πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ και το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Δομή – περιεχόμενο του προγράμματος
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 105 ώρες.
Η διδακτική ύλη είναι εγκεκριμένη από το ΚΕ.ΜΕ.Α και απορρέει από το επαγγελματικό περίγραμμα της ειδικότητας με τίτλο «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», όπως έχει εγκριθεί και δημοσιευτεί από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Μετά το πέρας του επιμορφωτικού σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες μπορούν να προχωρήσουν σε Εξετάσεις Πιστοποίησης για την απόκτηση της άδειας εργασίας στον κλάδο των security εξασφαλίζοντας έτσι την επαγγελματική τους αποκατάσταση και εξέλιξη.

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email