Taking too long? Close loading screen.

Κατάρτιση Ανέργων

Voucher ανέργων ετών 30-49 σε κλάδους αιχμής

Περισσότερα...

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης 36.500 Ανέργων

Ξεκινούν στην Αττική τα Προγράμματα  Κατάρτισης Εργαζομένων Κοινωφελούς Εργασίας

 

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ. Περιλαμβάνει 8μηνη τοποθέτηση σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων και κατάρτιση.

Περισσότερα...

Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας – Voucher Τουρισμού 2015

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας νέων ανέργων έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού (Voucher Τουρισμού 2015). Το πρόγραμμα αφορά 8.000 ανέργους νέους έως 29 ετών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες,
  • Πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 420 ωρών, έως 6 μήνες
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων από τον πάροχο κατάρτισης πριν, κατά τη διάρκεια και κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης:
    1. στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων,
    2. στην τοποθέτηση,παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελούμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης.
Περισσότερα...

Voucher Τουρισμού 18-29 ετών β’ Φάσης – Υποβολή Αίτησης Ωφελουμένου

Voucher Τουρισμού β’ Φάση 18-29
Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 18 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ στον κλάδο του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ β’ Φάση για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Σκοπός της δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Περισσότερα...

Περιγραφή Έργου

ΤΟΠΣΑ
«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», για τις «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» και την «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», (Δράση 7, Κατηγορίας Παρέμβασης 1, Άξονα Προτεραιότητας 3).

ΤΟΠΕΚΟ
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», για την «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» και την «Πλήρη ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», (Δράση 3, Κατηγορίας Παρέμβασης 1, Άξονα Προτεραιότητας 4).

Περισσότερα...

Voucher πρώην εργαζομένων σε Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα

Προγράμματα ενίσχυσης για τους πρώην εργαζόμενους σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα με τη μορφή επιταγών κατάρτισης (training voucher)
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης κατάρτισης και απασχόλησης που αφορά την παροχή έκτακτης και άμεσης υποστήριξης σε απολυμένα άτομα από 16 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου με τίτλο: “Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών”.

Η Δράση αφορά έως 928 άτομα, πρώην εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του κλάδου οι οποίες έχουν τερματίσει τη δραστηριότητα τους, είτε έχουν προχωρήσει σε μείωση προσωπικού λόγω της οικονομικής κρίσης.

Περισσότερα...

Επιδοτούμενο πρόγραμμα πρώην εργαζομένων σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ενίσχυσης πρώην εργαζομένων σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)

Ωφελούμενοι: 565 άτομα

350 πρώην εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του κλάδου των Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων

215 πρώην εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του κλάδου των Εκδοτικών Δραστηριοτήτων

Δράση Κατάρτισης: Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών σε θεματικά αντικείμενα εκπαίδευσης, τα οποία θα προκύψουν έπειτα από διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των ωφελούμενων, βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και τον ακριβή προσδιορισμό των προσόντων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του ατομικού σχεδίου δράσης τους.

Περισσότερα...

Voucher Ανέργων Δημοσιογράφων 2014

Η δράση αναφέρεται στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (training vouchers), της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων. Η κατάρτιση θα γίνει σε προγράμματα με αντικείμενο την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δημοσιογράφου με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και περιλαμβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποκτώνται από αυτά.

Στις 31/10/2014 ξεκινάει το τμήμα κατάρτισης ανέργων δημοσιογράφων.

Περισσότερα...

Voucher Υγείας για απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α.), του Υπουργείου Υγείας, ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας». Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Περισσότερα...

Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας – Voucher Τουρισμού 2016

Ανακοινώθηκε ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας νέων ανέργων έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού (Voucher Τουρισμού 2016). Το πρόγραμμα αφορά 6.650 ανέργους νέους έως 29 ετών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και περιλαμβάνει.

  • Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες,
  • Πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 420 ωρών, έως 6 μήνες.
Περισσότερα...
Μετάβαση στο περιεχόμενο